Törngren Magnell har biträtt RNB Retail and Brands AB (publ) (RNB) med en emission av en senior  säkerställd obligation om 400 MSEK, med en emissionsram om 600 MSEK.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter med en löptid på 3 år. Obligationslånet emitterades den 2 februari 2018 och planeras för upptagande av handel vid Nasdaq Stockholm.

”Emissionen av obligationslånet skapar förutsättningar för en mer flexibel finansiering och öppnar upp för nya investerare i RNB Retail and Brands”, kommenterar Magnus Håkansson, VD för RNB.

Danske Bank har agerat finansiell rådgivare och Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till RNB.

Törngren Magnells team bestod av Tobhias Brandell (Partner), Viktor Olsson (Senior Associate) och Louise Wedar (Associate).

Törngren Magnell har biträtt Ripasso Energy AB (publ) med en konvertibelemission om 25,1 MSEK som tecknades till 153 % och en aktieemission om 91,7 MSEK som tecknades till 121%. Ripasso Energy AB (publ) är noterad på NGM Nordic MTF.

Törngren Magnells team bestod av Johan Wigh (Partner), Viktor Olsson (Senior Associate) och Sebastian Hellesnes (Associate).

Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (Samhällsbyggnadsbolaget) med en emission av ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 750 MSEK, med en emissionsram om en miljard kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 390 räntepunkter med en löptid på 3 år. Obligationslånet emitterades den 29 januari 2018 och planeras för upptagande av handel vid Nasdaq Stockholm.

Nordea och DNB har agerat finansiella rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget. Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget. Advokatfirman Vinge har varit juridisk rådgivare till Nordea och DNB.

Törngren Magnell har även biträtt Samhällsbyggnadsbolaget med en emission av ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 300 MSEK med fast ränta om 290 räntepunkter med löptid på ca 22 månader. Obligationslånet kommer emitteras den 12 februari 2018 och planeras för upptagande av handel vid Nasdaq Stockholm. Nordea har agerat finansiell rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget med Advokatfirman Vinge som juridisk rådgivare till Nordea. Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget.

Törngren Magnells team bestod av Tobhias Brandell (Partner), Viktor Olsson (Senior Associate), Fredrik Ljungström (Associate) och Louise Wedar (Associate).