Till Aktuellt
Nyhetsbrev | 2018-09-04

Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (andra kvartalet 2018)

Arbetsmarknadens parter presenterar ett lagförslag avseende begränsning av rätten att vidta stridsåtgärder

Med anledning av en pågående översyn av rätten att vidta stridsåtgärder och möjligheten att införa begränsningar som regeringen tilldelat en särskild utredare har parterna på den svenska arbetsmarknaden kommit överens om en begränsning och presenterat ett lagförslag till regeringen. Enligt förslaget ska det inte längre vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Den svenska arbetsmarknads- och etableringsministern har beskrivit lagförslaget som välbalanserat och meddelat att regeringen avser att gå vidare med det.

Undantag från diskrimineringsregler för mindre företag tas bort

När bristande tillgänglighet först infördes som en form av diskriminering i den svenska diskrimineringslagen (2008:567) år 2015 var företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda undantagna. Från och med 1 maj 2018 tas undantaget bort innebärandes att dessa mindre företag nu har en skyldighet under lag att anpassa sina tjänster och lokaler för att tillförsäkra tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Polisens rätt att utföra inspektioner på arbetsplatsen utvidgas

Genom en ändring av utlänningslagen (2005: 716) utvidgas polismyndighetens rätt att göra inspektioner på arbetsplatsen för att kontrollera att arbetsgivare inte anställer individer utan erforderliga tillstånd. Arbetsplatsinspektionerna kräver inte en konkret misstanke men är begränsad till branscher där det finns en särskild risk för sådana anställningar. Avgiften för att anställa individer utan erforderliga tillstånd har också höjts. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2018.

Nya krav avseende rehabiliteringsplaner

Från och med den 1 juli 2018 är arbetsgivare som har en anställd som kan antas vara borta från arbetet mer än 60 dagar på grund av sjukdom skyldiga att upprätta en skriftlig plan för den anställdes återgång till arbetet (en ”rehabiliteringsplan”). Planen ska upprättas inom 30 dagar räknat från den första dagen av den anställdes sjukdom men underlåtenhet att upprätta en rehabiliteringsplan är inte förknippat med någon specifik sanktion. Syftet med rehabiliteringsplanen är att stödja det arbete som bedrivs på arbetsplatsen för att göra det möjligt för den anställde att återgå till arbete.

Cecilia Bergman, Associate

Om ni önskar mer information eller specifik rådgivning, vänligen kontakta vårt arbetsrättsteam.