Törngren Magnell har biträtt myFC Holding AB (publ) med en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) om 40 MSEK. myFC Holding AB (publ) är ett svenskt bolag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av mikrobränslecellsystem som används till att ladda batteridrivna mobila enheter och elfordon.

Företrädesemissionen har genomförts för att ta tillvara på fordonsindustrins markant ökade intresse för bolagets REX-system. Med myFC:s bränsleceller kan fordonsindustrin tillverka fler bilar på samma mängd batterier, vilket snabbare tillmötesgår både myndigheters och konsumenters krav samt uppnår lägre koldioxidutsläpp och längre räckvidd. Dessutom ska företrädesemissionen hjälpa att intensifiera försäljningen av bolagets bränsleceller som laddar batterier för smartphones. Detta görs genom att integrera bränslecellerna direkt i smartphones (LAMINA MAX), genom smarta skal till smartphones (LAMINA INcase) och genom bolagets powerbank JAQ Hybrid.

Törngren Magnells team bestod av Sandra Broneus (Partner), Sebastian Hellesnes (Associate) Hanna Hillgren (Associate) och Matilde Abejón (Associate).

Generaldirektör felaktigt avskedad av staten

Den 6 mars 2019 fann Arbetsdomstolen att staten felaktigt avskedat Maria Ågren, den tidigare generaldirektören för Transportstyrelsen. I samband med ett outsourcing-arrangemang mellan myndigheten och IBM beslutade Maria Ågren att göra avsteg från svensk lagstiftning genom att ge utländska tekniker som arbetade för IBM tillgång till myndighetens IT-system innehållandes konfidentiell information, detta trots att teknikerna inte hade genomgått en säkerhetsprövning. Staten omplacerade först Maria Ågren till tjänsten som generaldirektör i Regeringskansliet men efter att hon accepterade ett strafföreläggande (böter om 70 000 kronor) för vårdslöshet med hemlig uppgift avskedade staten henne. Arbetsdomstolen fann att Maria Ågren utan egen förskyllan hade försatts i en besvärlig situation som nytillträdd generaldirektör. Domstolen kom därför till slutsatsen att Maria Ågren – trots den allvarliga kritik som kan riktas mot hennes handlande som generaldirektör för Transportstyrelsen – inte hade åsidosatt sina åligganden på ett sådant allvarligt sätt att det motiverar ett avskedande från hennes anställning i Regeringskansliet. Avskedandet ogiltigförklarades därför. [AD 2019 nr 15]

Skälig uppsägningstid för en verkställande direktör

Den 20 februari 2019 beviljade Arbetsdomstolen ett interimistiskt förbud för en före detta verkställande direktör som hade sagt upp sig mot att konkurrera med hans tidigare arbetsgivare tills uppsägningstiden löpt ut. Domstolen framhöll att den verkställande direktören ska iaktta en skälig uppsägningstid om sex månader eftersom ingen uppsägningstid hade avtalats mellan parterna. Verkställande direktörer är normalt undantagna från lagen om anställningsskydd som innehåller tvingande regler om uppsägningstider för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Istället är verkställande direktörer och deras arbetsgivare fria att avtala om anställningsvillkoren i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer. Enligt praxis är en uppsägningstid om sex månader skälig i fall där arbetsgivaren vill säga upp den verkställande direktören i en situation där någon uppsägningstid inte överenskommits. Av denna dom kan slutsatsen dras att sex månaders uppsägningstid också är skäligt för det fall den verkställande direktören vill säga upp anställningen och ingen uppsägningstid har överenskommits. [AD 2019 nr 12]

Ny guide om aktiva åtgärder från Diskrimineringsombudsmannen

I januari 2017 skärptes reglerna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudsmannen lanserar nu en ny digital guide som stöd i arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Guiden ska ge arbetsgivare vägledning i hur arbetet med aktiva åtgärder ska gå till och en inblick i de olika områdena som omfattas av lagen. Under 2019 kommer guiden kompletteras med fler tips och exempel.

http://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/aktuellt-under-2019/ny-guide-hjalper-arbetsgivare-forebygga-diskriminering/

Cecilia Bergman, Associate

Om ni önskar mer information eller specifik rådgivning, vänligen kontakta vårt arbetsrättsteam.

Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Teqnion AB med en noteringsprocess. Bolagets aktie har godkänts för handel vid Nasdaq First North, som inleddes torsdagen den 4 april 2019.

Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av tio aktiva dotterbolag inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll.

Törngren Magnells team bestod av Johan Wigh (Partner), Sandra Broneus (Partner), Sebastian Hellesnes (Associate) och Matilde Abejón (Associate).