Nya regler begränsar rätten att vidta stridsåtgärder

Den 18 juni 2019 antog riksdagen ett lagförslag om att utöka fredsplikten på arbetsplatser med kollektivavtal och vid rättstvister, genom ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580). För att en arbetstagare ska få delta i en stridsåtgärd mot en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal måste syftet vara att uppnå ett kollektivavtal och arbetstagarorganisationen måste ha förhandlat med arbetsgivaren om sina krav. Vidare kommer det inte vara tillåtet för en arbetsgivare eller en arbetstagare att ta till stridsåtgärder för att utöva påtryckningar i en rättstvist.

De nya reglerna träder i kraft den 1 augusti 2019.

Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år

Den 18 juni 2019 antog riksdagen ett lagförslag om förlängt anställningsskydd tills arbetstagaren fyllt 69 år. Anställningsskyddet i lagen om anställningsskydd (1982:80) syftar till att ge arbetstagare trygghet i sin anställning och att skydda arbetstagaren från att bli uppsagd utan saklig grund. Idag har arbetstagare rätt att kvarstå i sin anställning tills att de fyllt 67 år. Genom ändringar i lagen om anställningsskydd (1982:80) kommer arbetstagare ha rätt att kvarstå i sin anställning tills att de fyllt 69 år. Efter det kommer det bli möjligt att säga upp arbetstagaren genom ett förenklat uppsägningsförfarande och utan saklig grund. Andra regler i lagen, såsom uppsägningstider och företrädesrätt till återanställning, kommer också påverkas av den nya åldersgränsen.

De nya reglerna börjar gälla stegvis; den 1 januari 2020 kommer den nya åldersgränsen vara 68 år och den 1 januari 2023 kommer åldersgränsen vara 69 år.

Särskild utredare tillsätts för att utreda den svenska arbetsrätten

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare för att utreda en modernisering av den svenska arbetsrätten. Direktiven är att fokusera på fyra deluppdrag och utredningen ska presenteras för regeringen senast den 31 maj 2020. I korthet innebär de fyra deluppdragen att den särskilda utredaren ska utarbeta författningsförslag avseende utökade undantag från turordningsreglerna, arbetsgivares ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga, lägre uppsägningskostnader samt överväga författningsförslag för att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för anställda med olika anställningsvillkor.

Utredningen och dess givna direktiv är baserade på januariavtalet, en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Enligt januariavtalet ska förändringarna i lagen om anställningsskydd genomföras senast år 2021.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer under 18 år

Den 18 juni 2019 antog riksdagen ett lagförslag om nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer under 18 år. Enligt de nya reglerna ska arbetsgivaravgifterna för arbetstagare som är 15-17 år med en maximal lön om 25 000 kronor per månad vara 10,21 procent. Syftet är att ge möjligheter för unga personer att erhålla sommar- och deltidsjobb under studierna så att de får arbetslivserfarenhet och blir attraktiva för framtida arbetsgivare.

De nya reglerna träder i kraft den 1 augusti 2019 och ska tillämpas på alla ersättningar som utbetalas efter den 31 juli 2019.

Cecilia Bergman, Associate

Om ni önskar mer information eller specifik rådgivning, vänligen kontakta vårt arbetsrättsteam.

Törngren Magnell har biträtt Europa Capital, en brittisk fondförvaltare som sedan starten 1995 genomfört över 130 transaktioner i 20 europeiska länder, samt dess lokala partner, NCAP, vid förvärvet av kontorsfastigheten Brädstapeln 13 i centrala Stockholm från Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Europa Capital gör därmed sitt första köp i Sverige.  För mer information, se här.

Törngren Magnells team bestod av Safa Mahmoudi (ansvarig delägare), Amela Balijaj (projektledare), Catharina Danielsson, Johan Aronsson, Bruce McGinn, Sofia Lindh och Andreas Sahlstedt (fastighetsrätt) samt Cecilia Rudels (ansvarig delägare, finansiering) och Marcus Kern Fahlander (finansiering).

Under sommaren 2020 flyttar vi till större och toppmoderna lokaler i Axfasts vackra prestige-fastighet på Jakobs Torg 3 invid Operan. I Fastighetsvärldens artikel finns ytterligare att läsa på temat.

”Vi ser fram emot flytten. Våra nuvarande lokaler har blivit för små. Vi växer och behöver större. De nya lokalerna passar vår nya storlek och har ytterligare utrymme för den expansion vi ser framför oss. Och sedan gör det inget att lokalerna kommer att bli ruskigt snygga!” säger MP Kristoffer Stråth

Törngren Magnell har biträtt Gällivare kommun i samband med förvärvet av Dundret Gällivare Fjällanläggning AB, bestående av bland annat fastigheten Gällivare Dundret 5:4 med tillhörande skidanläggning och byggnader.

För mer information, se pressrelease här.

Törngren Magnells team har bestått av ansvarig Partner Natalie Bretz och Amela Balijaj, Associate.

Som ett kvitto på vårt fastighetsteams väldigt starka 2018 där vi har hjälpt klienter i flera stora och strategiskt viktiga transaktioner hamnar vi på en stark andraplats i Fastighetssveriges lista över Sveriges största transaktionsbyråer sett till affärsvolym, se artikel. I artikeln uppmärksammas att den underliggande affärsvolymen i affärerna vi har medverkat i under 2018 har ökat med nästan 30 miljarder kronor jämfört med föregående år. Safa Mahmoudi, delägare, blir intervjuad och pekar på den starka utväxlingen mellan vår fastighetstransaktions- och finansieringskompetens som en förklaring. Även Jens Haneklint, delägare, medverkar i juridikpanelen som får uttala sig om rådande marknadstrender och utmaningar. Läs mer här.