Aktuellt

Uppdrag | 2022-07-26

TM & Partners har biträtt FUUD i samband med en företrädesemission och en riktad konvertibelemission

TM & Partners har biträtt FUUD AB (publ) i samband med en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, och en riktad konvertibelemission. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget initialt cirka 63,6 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, och genom den riktade konvertibelemissionen tillförs bolaget cirka 23 miljoner kronor. Med visionen att bli ett ledande nordiskt ...

Läs mer
Uppdrag | 2022-07-08

TM & Partners har biträtt Arwidsro i samband med en bytesaffär med Westerlinds i Härnösand

TM & Partners har biträtt Arwidsro Fastighets AB i samband med en bytesaffär med Westerlinds i Härnösand. Bytesaffären innebär att Westerlinds av Arwidsro köper fastigheten Köpmannen 10 i centrala Härnösand. Arwidsro köper i sin tur fastigheten Fyrvaktaren 19 i Härnösand av Westerlinds, där Westerlinds nyligen tecknat ett nytt hyreskontrakt med hyresgästen Kustbevakningen med en initial ...

Läs mer
Uppdrag | 2022-07-08

TM & Partners har biträtt ett av Obos och JM ägt joint venture-bolag vid en av de största byggrättsaffärerna i Sverige i år.

JM AB och OBOS Kärnhem Bostadsproduktion AB har genom ett till hälften ägt joint venture-bolag förvärvat en stor fastighet i Lund (Lyckebacken 5), som i en blivande detaljplan kommer att möjliggöra utveckling av totalt cirka 2 500 bostäder samt kommersiella lokaler. Förvärvet uppgår till totalt cirka 725 miljoner kronor. Affären är en av årets hittills ...

Läs mer
Uppdrag | 2022-07-04

TM & Partners har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) i samband med samarbetsavtal och riktad emission

SaltX Technology Holding AB (publ) (“SaltX”) har ingått ett kommersiellt samarbetsavtal med SMA Mineral AB (”SMA”), en av Nordens ledande kalkproducenter, för att starta tillverkning av grön kalk. Som ett led i samarbetet har SaltX genomfört en riktad emission till SMA som tillför SaltX cirka 73 MSEK. SaltX utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar. SaltX arbetar ...

Läs mer
Uppdrag | 2022-06-22

TM & Partners har biträtt Plint vid förvärv av samtliga aktier i KM Studio

TM & Partners har biträtt Plint vid förvärv av samtliga aktier i KM Studio AB. Plint är ett svenskt språk- och medieteknikföretag specialiserade på översättningar inom mediabranschen. Plint levererar sin produkt till flertalet större företag så som Netflix, Volvo och IKEA. KM Studio erbjuder dubbning inom samma bransch och tillsammans kommer dessa två enas under ...

Läs mer
Uppdrag | 2022-06-22

TM & Partners har biträtt Vendus i samband med kompletteringsköp om 180 miljoner kronor

TM & Partners har agerat legal rådgivare åt Vendus Sweden AB i samband med fyra kompletterande förvärv om ca 180 miljoner kronor. Samtliga förvärv avser handelsfastigheter med fokus på dagligvaruhandel. Vendus Sweden AB är ett fastighetsbolag som i mars 2022 etablerades av Venandi Fastigheter, MEL & ME Fastighet och Carnegie. Bolaget förvaltar idag en portfölj ...

Läs mer
Nyhet | 2022-06-07

TM & Partners är på plats under Almedalsveckan 2022

TM & Partners är i Visby under Almedalsveckan 2022 med flera av våra experter på plats. Välkommen att höra av er till oss om ni planerar att åka till Almedalsveckan. Jens Haneklint och Safa Mahmoudi från fastighetsgruppen, Cecilia Rudels från bank och finans samt Vaiva Eriksson från M&A ser fram emot att träffa er. Ni ...

Läs mer
Nyhetsbrev | 2022-06-02

Höga beviskrav vid sanktionsavgifter

Kammarrätten upphävde den 16 maj förvaltningsrättens och IMY:s beslut om att fem aktörer inom hälso- och sjukvården ska betala sanktionsavgifter för överträdelse av EU:s dataskyddsförordning. I samtliga fall utom ett upphävdes också IMY:s förelägganden om att aktörerna skulle åtgärda vissa brister. I alla mål fäste kammarrätten betydande vikt vid bevisbördans placering och vilket beviskrav som ...

Läs mer
Nyhetsbrev | 2022-06-02

När kan felaktig rådgivning leda till skadestånd och hur bedöms skadan?

Högsta domstolen meddelade den 11 maj 2022 en dom avseende en skatterådgivares ansvar för lämnad rådgivning. Målet aktualiserar frågor om rådgivningen har varit oaktsam, hur skadan i så fall ska bedömas och skäligheten i en avtalad ansvarsbegränsning. Bakgrund Ett revisionsbolag uppdrogs av en fastighetskoncern att utreda om en fastighet kunde överlåtas till ett koncernbolag utan ...

Läs mer
Nyhetsbrev | 2022-06-02

Utgör en motparts identitet insiderinformation?

I juni 2019 meddelade Finansinspektionen ett uppmärksammat beslut om att erlägga Hoylu AB (”Hoylu”), ett bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market, en sanktionsavgift om 2,1 miljoner kronor. Finansinspektionen ansåg att Hoylu bland annat åsidosatt kraven på offentliggörande av insiderinformation enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (”MAR”) genom att inte offentliggöra en motparts identitet i pressmeddelande. Beslutet, ...

Läs mer