I juni 2019 meddelade Finansinspektionen ett uppmärksammat beslut om att erlägga Hoylu AB (”Hoylu”), ett bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market, en sanktionsavgift om 2,1 miljoner kronor. Finansinspektionen ansåg att Hoylu bland annat åsidosatt kraven på offentliggörande av insiderinformation enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (”MAR”) genom att inte offentliggöra en motparts identitet i pressmeddelande. Beslutet, som skapat stor debatt, överklagades och kammarrätten har nyligen avkunnat dom. Kammarrätten valde att inte döma i enlighet med Finansinspektionens linje men domen har nu överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. I det följande redogör vi för vår uppfattning av rättsläget.

Finansinspektionens sanktionsbeslut grundade sig på Hoylus hantering av informationsgivning i samband med ingåendet av ett ramavtal med Holland America Line (”HAL”), som ingår i en av världens största kryssningskoncerner – Carnivalkoncernen. I april 2017 offentliggjorde Hoylu ett pressmeddelande med uppgifter om att bolaget ingått ”ett femårigt Master Service Agreement” med ett ”stort USA-baserat livsstils- och kommunikationsbolag” och att kontraktsvärdet uppskattades till mer än två miljoner USD. Därefter offentliggjorde Hoylu ett kompletterande pressmeddelande i vilket det förtydligades att motparten var ”ett stort globalt kryssningsföretag med underhållning och hotell”. Finansinspektionen ansåg dock, trots offentliggörandet av ytterligare beskrivningar, att motpartens namn var av betydelse för att kunna bedöma Hoylus möjligheter att långsiktigt attrahera nya kunder och ingå avtal. Hur Finansinspektionen kom till denna slutsats presenteras inte i beslutet. Finansinspektionen hävdade, helt utan att utveckla resonemanget, att information om ”motpartens namn i kundförhållanden typiskt sett är av stor betydelse för investerare”.

Beslutet överklagades och ärendet har därefter behandlats av förvaltningsrätten (Mål nr 16255-19) samt därefter av kammarrätten (Mål nr 8292-20). I kammarrättens dom framfördes att när ett avtal ingås ska hänsyn tas till bland annat avtalets beskaffenhet och betydelse för emittenten, vilken typ av avtalspart som avtalet ingåtts med och vilken övrig information som offentliggjorts. Kammarrätten ansåg, i det aktuella fallet, att avtalets potentiella ordervärde var mycket högt i förhållande till bolagets omsättning. Därutöver utgjorde avtalet ett ramavtal som i sig inte innehåller några beställningar, vilket medförde att en mer utförlig beskrivning av avtalsparten krävdes än om det varit fråga om ett rent orderavtal.

Hoylus kompletterande pressmeddelande innehöll information om vilken bransch avtalsparten verkar i, samt att företaget verkar på en global marknad. Då det potentiella ordervärdet var den centrala delen av avtalets betydelse för bolaget ansåg kammarrätten att Hoylu offentliggjort tillräckligt med information om avtalet i detta fall. Underlåtenhet att offentliggöra en avtalsparts identitet utgjorde, enligt kammarrätten, därför inte ett åsidosättande av kraven på offentliggörande av insiderinformation enligt MAR.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte finns någon särskild skyldighet att offentliggöra en avtalsparts identitet i pressmeddelanden enligt reglerna om offentliggörande av insiderinformation i MAR. Detta är även i linje med tidigare beslut från Nasdaqs disciplinnämnd. Slutsatsen att motpartens identitet inte behöver offentliggöras ska dock behandlas med viss försiktighet eftersom en motparts identitet enligt kammarrätten i många fall kan utgöra insiderinformation. Då domen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen är rättsläget heller inte helt klarlagt.

Mot bakgrund av ovan är vår rekommendation att bolag i varje enskilt fall gör en allsidig bedömning av avtalet samt motparten. I bedömningen bör bolaget särskilt beakta avtalets beskaffenhet.  Av kammarrättens dom synes exempelvis motpartens identitet inte vara av lika stor betydelse vid rena orderavtal eller redan fullgjorda förpliktelser. Om det i stället är fråga om ett samarbetsavtal är det emellertid mycket som tyder på att motpartens namn bör offentliggöras. En emittent bör dock alltid beakta avtalets ekonomiska värde och betydelse för bolaget.

 

TM & Partners har biträtt Vivesto AB i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om 151 miljoner kronor. Danske Bank A/S, Sverige filial agerade finansiell rådgivare och Sole Bookrunner i samband med företrädesemissionen.

Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolagets egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Vivestos aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

TM & Partners teams bestod av Johan Wigh (delägare), Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist), Philip Bihl (biträdande jurist) och Emily Frempomaa (biträdande jurist).

TM & Partners har biträtt CombinedX AB (publ) i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Handeln med bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market inleddes den 28 mars 2022.

CombinedX är en grupp IT-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Bolaget levererar tjänster genom nio helägda specialistbolag som vart och ett har ett marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Specialistbolagen är Nethouse, Elvenite, Netgain, CloudPro, Ninetech, Viewbase, Attentec, Smartsmiling och Two.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Johan Wigh (Partner, kapitalmarknad), Per Granström (Partner, M&A), Hanna Hillgren (Associate, kapitalmarknad), Bianca Karlberg (Associate, kapitalmarknad) och Tom Bovaller (Associate, M&A).

TM & Partners har biträtt FUUD AB (publ) vid ingående av avtal avseende förvärv av samtliga aktier i GI-boxen Sweden AB och Foodbox Scandinavia AB.

GI-boxen är ett snabbväxande bolag inom E-handel av hälsosamma livsmedel. Bolaget säljer ett urval av näringsrika och smakrika frysta färdigmaträtter med en balans mellan proteiner, naturliga fetter och nyttiga kolhydrater. Foodbox är ett bolag inom segmentet träning och hälsa med över 450 återförsäljare i Sverige. Bolaget säljer ett urval av 13 nyttiga färdiglagade rätter genom sina egna frysar i gym, sporthallar och andra träningsanläggningar runt om i landet. Maträtterna är speciellt framtagna för att främja ett aktivt liv för de som vill må bra och komma i form.

För ytterligare information, se pressmeddelande.

TM & Partners team bestod av delägarna Vaiva Eriksson och Johan Wigh samt biträdande jurister Sofia Lindh, Tom Bovaller, Philip Bihl, Jacob Elovsson Hultin, Sara Jacobson, Cecilia Bergman, Markus Ellström och Alexandra Rosell.

TM & Partners har biträtt W5 Solutions AB (publ) i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Handeln med bolagets aktier inleddes den 17 december 2021.

W5 Solutions levererar högteknologiska system till svenska och internationella myndigheter och företag inom försvar och samhällsskydd. Verksamheten sträcker sig över tre affärsområden: Training & Simulation, Systems & Integration samt Support & Services.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Sandra Broneus (delägare), Philip Bihl (biträdande jurist) och Emily Frempomaa (biträdande jurist).

TM & Partners har biträtt Careium AB (publ) (”Careium”) och DORO AB (”Doro”) i samband med utdelningen av samtliga aktier i Careium till Doros aktieägare och den efterföljande noteringen av Careium på Nasdaq First North Growth Market. Handeln med Careiums aktier på Nasdaq First North Growth Market inleddes den 10 december 2021.

Careium, som tidigare utgjorde Doros affärsområde Doro Care, är en av de ledande aktörerna inom välfärdsteknik i Europa. Careiums erbjudande inom välfärdsteknik är brett; mjukvaruplattform, stationära och mobila trygghetslarm, fjärrtillsyn och larmmottagning erbjuds till offentliga aktörer, civilsamhälle och privata företag. Bolaget tillhandahåller sina tjänster till fler än 400 000 seniorer i Sverige, Norge, Nederländerna och Storbritannien varav merparten är uppkopplade till bolagets sex larmcentraler, där mer än 25 000 larm hanteras varje dag.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Johan Wigh (delägare), Philip Bihl (biträdande jurist), Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist) och Emily Frempomaa (biträdande jurist).

 

TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB (”RNB”) i samband med försäljningen av Brothers & Sisters AB, som äger samtliga aktier i Brothers AB, till det norska investmentbolaget Jotunfjell Partners AS, förvärvet av Coala-Life AB (”Coala Life”) genom apportemission och konverteringen av RNB:s obligationslån till ovillkorade kapitaltillskott och aktier i bolaget.

Jotunfjell Partners AS har ett primärt fokus på nordisk detaljhandel, och innehar idag bland annat den svenska klädkedjan Pagelle.

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Bolaget har utvecklat en portfölj av patenterade produkter och tjänster för digital distansövervakning, analys och screening av hjärtat.

Till följd av transaktionerna ändrade RNB företagsnamn till Coala-Life Group AB (publ) och verksamhetsinriktning till utveckling, marknadsföring och försäljning av medicinteknik. Därtill genomfördes ett listbyte av RNB:s aktier från Nasdaq Stockholm till Nasdaq First North Growth Market i samband med transaktionernas slutförande.

TM & Partners team bestod av Niclas Högström (delägare, M&A), Johan Wigh (delägare, kapitalmarknad), Tobhias Brandell (delägare, bank och finans), Fredrik Gustafsson (delägare, tech), Sara Jacobson (biträdare jurist, M&A), Mikael Ahlberg (biträdande jurist, M&A), Robin Bergqvist (biträdande jurist, bank och finans), Philip Bihl (biträdande jurist, kapitalmarknad), Johan Mörlin (biträdande jurist, M&A), Karolina Kjellberg (senior biträdande jurist, tech), Cecilia Bergman (senior biträdande jurist, arbetsrätt) och Catharina Danielsson (biträdande jurist, fastighet).

TM & Partners har biträtt Hilbert Group AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Handeln med bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market inleddes den 27 oktober 2021.

Hilbert Group är ett investeringsbolag fokuserat på digitala tillgångar, främst kryptovalutor och teknologier inom blockchain. Affärsmodellen är diversifierad i fyra vertikaler – kapitalförvaltning, egen handel, företagsinvesteringar och data & analys. Hilbert Groups vision är att vara ett investmentbolag i världsklass inom digitala tillgångar med ambitionen att tillhandahålla förstklassiga tjänster till sina kunder och aktieägare, att bidra till att påskynda den teknologiska revolution som digitala tillgångar utgör och att öka människors kunskap om denna framväxande tillgångsklass.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Sandra Broneus (partner, kapitalmarknad), Hanna Hillgren (biträdande jurist, kapitalmarknad), Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist, kapitalmarknad), Cecilia Bergman (senior biträdande jurist, arbetsrätt) och Alexandra Rosell (biträdande jurist, tech).

Infrea AB (”Infrea”) har genomfört en riktad emission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Pareto Securities AB. Genom emissionen tillförs Infrea cirka 66,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin består i att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affärsplan. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

TM & Partners agerade legal rådgivare till Infrea i samband med den riktade emissionen. TM & Partners team bestod av Johan Wigh (delägare), Hanna Hillgren (biträdande jurist) och Bianca Karlberg (biträdande jurist). Pareto Securities AB agerade Sole Manager och Bookrunner i samband med den riktade emissionen.

TM & Partners har biträtt Obvious Ventures II, L.P, i ny investeringsrunda i Hedvig AB. Hedvig AB erbjuder hemförsäkringar och har idag cirka 70 000 kunder fördelade över tre marknader. Det totala kapitalbeloppet i investeringsrundan uppgick till 390 miljoner kronor och efter det nya tillskottet värderas Hedvig AB till 1,59 miljarder kronor.

Vänligen se mer information i följande länk: pressmeddelande.

TM & Partners team bestod av Per Granström (partner), Sofia Lindh (biträdande jurist) och Emma Borg (biträdande jurist).