Vi har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) i samband med en nyemission av aktier om cirka 38 miljoner kronor till ABB Switzerland Ltd, SMA Mineral AB och Stiftelsen Industrifonden samt ingående av ett samarbetsavtal med ABB Switzerland Ltd.

SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som bedriver verksamhet inom elektrifiering av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Vårt team bestod av:

För mer information, kontakta ansvarig delägare Johan Wigh.
E-post: johan.wigh@tmpartners.se
Tel: 076-00 283 26

Vi biträdde Team Olivia i samband med den igår annonserade försäljningen av den norska verksamheten till Humana. Den överlåtna verksamheten, som i transaktionen värderas till 341 Mkr på kassa- och skuldfri basis, tillhandahåller tjänster till cirka 1 000 brukare och sysselsätter cirka 2 000 medarbetare, med en årsomsättning på cirka 910 Mkr.

Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor och godkännanden och förväntas slutföras under början av Q2 2024.

Team Olivia är huvudägt av Procuritas Capital Investors IV GP Ltd.

Vårt team består av:
För mer information, kontakta ansvarig delägare Sten Hedbäck:
E-post: sten.hedback@tmpartners.se
Tel: 076-00 283 05

IT-avdelningen får meddelande om att ovanligt många filer med företagshemlig information har laddats ned till en av bolagets datorer. Vid närmare granskning riktas misstankarna mot en anställd som arbetat i bolaget i över tio år men som lämnade in sin uppsägning för bara ett par dagar sedan. Det rör sig om ett stort antal filer med företagshemlig information som riskerar att skada bolaget om informationen sprids. Hur mycket information har laddats ned och har filerna överförts till privata enheter? Vad ska ni göra respektive undvika att göra när krisen slår till?

Läckage av företagshemlig information är obehagligt och riskerar att skada verksamheten men är något som förekommer alltmer i den digitala atmosfären. Vi har sammanställt de viktigaste punkterna att tänka på när en misstanke om oegentligheter uppstår.

Oberoende utredning

Inledningsvis är det är viktigt att besluta om vem som är ansvarig för utredningen. Den personen ska vara oberoende och självständig. Det behöver även sättas ramar för utredningen för att fastställa vilken omfattning utredningen ska vara och vad som behöver granskas. Saknas tydliga ramar kan processen bli utdragen i onödan men ramarna får inte heller vara för snäva så att något väsentligt försummas. I detta skede är det även viktigt att fastställa, förutom den misstänkte, vilka som kan ha information av särskild betydelse för utredningen.

Bevissäkring

Nästa steg är att samla in och säkra bevis. Detta är ett viktigt steg då felaktig hantering av bevismaterial kan påverka värdet av bevisningen vid en senare bevisvärdering. Innan konfrontering eller intervjuer kan hållas är det därför viktigt att först samla in alla enheter som den anställde har tillgång till, exempelvis dator, mobiltelefon och externa USB-minnen eller liknande. Det kan vara fördelaktigt att överrumpla den misstänkte när enheterna ska samlas in för att undvika att bevis förstörs eller förvrängs om den misstänkte inser bolagets misstankar. Vi rekommenderar att en IT-forensiker hanterar och går igenom enheterna då bevis riskerar att förstöras om enheterna hanteras felaktigt. För bästa resultat ska en granskning genomföras i en kopia av mjukvaran då bevis kan förstöras om granskningen görs direkt i mjukvaran. Efter att information från enheterna har säkrats ska intervjuer hållas med de personer som är av särskild betydelse för utredningen. Dessa intervjuer måste planeras noggrant, både genom relevanta frågor och i vilken ordning de ska genomföras.

En vanlig arbetsrättslig åtgärd under utredningen är att arbetsgivaren arbetsbefriar den anställde som är misstänkt. Det innebär att den anställde under denna period inte utför arbete men fortsätter att erhålla lön och fulla anställningsförmåner som vanligt. Det är viktigt att vara medveten om att en objektiv IT-forensisk utredning lika gärna kan komma fram till att misstankarna kan avfärdas mot en misstänkt anställd. Det är därför viktigt att under intervjun förklara för den anställde vad syftet med utredningen är och att den anställde inte har blivit uppsagd utan är arbetsbefriad med lön och förmåner under tiden utredningen pågår.

Sammanställning och utvärdering

Efter att all information har samlats in är det dags att sammanställa de uppgifter som framkommit vilket oftast görs i en rapport. Syftet med rapporten är att få en överblick och säkerställa vad nästa åtgärd är. Relevanta åtgärder kan exempelvis vara avsked, uppsägning eller att parterna träffar en överenskommelse att anställningen ska upphöra och hur läckt information ska hanteras. Rapporten är ett viktigt underlag om bolaget skulle vilja gå vidare med en polisanmälan och en formell process.

Vi på TM & Partners finns tillgängliga och kan vägleda med juridisk expertis i samband med att en utredning inleds. Vi samarbetar med professionella IT-forensiker som kan hantera bevissäkring av IT-utrustning. Vi lyder under Advokatsamfundets stadgar och har advokatsekretess vilket gör att ni kan känna er trygga med att känsliga utredningar inte offentliggörs.

Vi har biträtt Lantmännen ek för i samband med att Lantmännen Agroetanol AB, Lantmännen Oats AB och Lantmännen Reppe AB fusionerats till ett bolag – Lantmännen Biorefineries AB.

Fusionen har skett i flera steg och innebär att de tre respektive verksamheterna framgent kommer att bedrivas under det gemensamma företagsnamnet Lantmännen Biorefineries, med verksamheter i Lidköping, Norrköping och Kimstad.

Läs mer här.

Vårt team bestod av:
Safa Mahmoudi, Managing Partner
Ett av de bekymmer bostadsbristen ställer aktiebolaget Sverige ​inför är svårigheten att attrahera hit utländsk kompetens, ​exempelvis ingenjörer, som behövs i landet. Traditionellt har ​man kunnat lösa detta genom företagsbostäder eller long stay-​lösningar men tack vare ett domstolsbeslut har denna väg i ​praktiken stängts.

I senaste avsnittet av podden Fråga Lou Insights berättar vår Managing Partner Safa Mahmoudi hur man navigerar i den juridiska djungeln kring företagsbostäder.

Till poddavsnittet >

Förordningen om digitala tjänster ger ett enhetligt regelverk för onlineplattformar såsom handelsplattformar, sökmotorer, sociala nätverk, plattformar för att dela innehåll (bl.a. sociala medier) med flera som fungerar som mellanhänder för konsumenter å ena sidan och varor, tjänster och innehåll å andra sidan.

Reglerna syftar till att tillgodose och försäkra dels den enskilda användarens grundläggande rättigheter (genom kontroll, information och skydd mot t.ex. olagligt innehåll), dels att förenkla och konkretisera för de som tillhandahåller onlineplattformar (genom ett enhetligt regelverk och vissa krav på information och transparens). Enligt EU-kommissionens definition gäller att ”rättsakten om digitala tjänster innehåller regler för mellanhänder och internetplattformar som t.ex. marknadsplatser, sociala medier, plattformar för delning av innehåll, appbutiker och plattformar för att boka resor och boende”.

Som onlineplattform (även internetplattform) avses de som för samman säljare och konsumenter, t.ex. digitala marknadsplatser, appbutiker och plattformar för delningsekonomi och sociala medier.

I huvudsak ställs ett antal nya krav på tillhandahållare av onlineplattformar, bl.a. följande:

Utökade transparens- och informationskrav, bl.a.:

 • Transparenskrav avseende t.ex. antalet tvister som hänskjutits till alternativ tvistlösning, tillfälliga avstängningar.
 • Minst var sjätte månad ska information om det genomsnittliga antalet aktiva tjänstemottagare inom EU offentliggöras.

Interna system för bl.a. klagomål och alternativ tvistlösning:

 • Ett internt system för hantering av klagomål. Användare ska elektroniskt och kostnadsfritt kunna lämna klagomål på plattformens beslut att ta ned innehåll som ansetts vara olagligt eller oförenligt med plattformens allmänna villkor.
 • Åtgärder och skydd mot missbruk, t.ex. förvarning och avstängning av användare som tillhandahåller olagligt innehåll. Plattformen ska också tydligt ange i sina allmänna villkor den policy för missbruk som beaktas när någon stängs av.
 • Vissa tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs inom ramen för systemet med betrodda anmälare.
 • Vissa tvistlösningsalternativ utanför domstol.

Annonsering och marknadsföring på plattformen:

 • Vissa krav på utformning av onlinegränssnitt för att inte vilseleda eller manipulera mottagaren.
 • Krav på reklamidentifiering av varje annons på plattformen, samt viss tillkommande information.
 • Rekommendationssystem ska på ett transparent sätt visa vilka kriterier som tillämpas.
 • Skydd av minderåriga och förbud mot behandling av känsliga personuppgifter för riktad annonsering.

Vissa krav tillämpas även för plattformar som gör det möjligt för konsumenter att ingå distansavtal med näringsidkare:

 • Informations- och efterforskningskrav avseende de näringsidkare som tillåts på plattformen.
 • Lagringskrav avseende informationen.
 • Tillhandahållande av tillräckligt onlinegränssnitt för att näringsidkare ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt förordningen.

Som numera är brukligt för förordningar så kan sanktionsavgifter utdömas för aktörer som inte följer bestämmelserna. Som högst kan en sanktionsavgift uppgå till 6% av den globala årsomsättningen under det föregående räkenskapsåret.

Kontakta vår Techgrupp om du vill veta mer om DSA.

Vi har biträtt Europa Capital, en brittisk fondförvaltare som sedan starten 1999 har genomfört över 150 transaktioner på totalt mer än 12,5 miljarder euro i 21 europeiska länder, och NCAP, ett specialiserat nordiskt fastighetsinvesterings- och kapitalförvaltningsbolag, i deras försäljning av den nyrenoverade kontorsfastigheten Stockholm Brädstapeln 13, till KPA Pension (en del av Folksam-gruppen).

Försäljningen skedde efter att den senaste kontorsuthyrningen i byggnaden tecknades i december 2023 med Ekonomistyrningsverket (ESV), som tar den totala beläggningen till 95 %. Utöver ESV, har uthyrningar till följande lokalhyresgäster genomförts inom fastigheten de senaste åren: Foodora, Bröd & Salt, SATS, Svevia, Svensk Exportkredit, F&H Group of Scandinavia och Groth & Co.

Europa Capital förvärvade fastigheten i juli 2019, fastigheten var tomställd år 2020 och Europa Capitals renoveringsprogram slutfördes året därpå varefter uthyrningen av lokalhyresgäster påbörjades. Detta inkluderar skapandet av ytterligare 1 409 kvm uthyrningsbar yta.

För mer information om affären, vänligen se följande länkar:
https://europacapital.com/news/europa-secures-95-occupancy-and-sells-newly-refurbished-bradstapeln-13-offices-in-stockholm/

https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/folksam-forvarvar-bradstapeln-13-pa-kungsholmen/

https://nyhetsrum.folksam.se/sv/2024/02/02/folksamgruppen-genom-kpa-pension-forvarvar-fastighet-pa-kungsholmen-i-stockholm/

Safa Mahmoudi, ansvarig  delägare på TM & Partners, kommenterade:

Det har varit en ära att få följa med Europa Capital och NCAP på hela den här resan. Vi biträdde Europa och NCAP i samband med förvärvet av fastigheten 2019, och därigenom vid Europa Capitals första förvärv i Sverige. Därefter har vi biträtt Europa Capital och NCAP i samband med hela utvecklingsprojektet med bland annat förhandling och tecknande av samtliga lokaluthyrningar inom fastigheten samt entreprenaden. Att få förtroendet att nu få hjälpa till vid försäljningen av fastigheten visar på ett utmärkt sätt vår bredd och strategi att följa klienten under hela värdekedjan.

Vårt team bestod av:

 

Vår starka fastighetsgrupp klättrar till en fjärde plats vad gäller transaktionsvolym i Fastighetsvärldens senaste lista över svenska advokatbyråer.

“Att klättra på denna topplista under ett mycket utmanande transaktionsår visar att vår strategi att erbjuda spetskompetens inom transaktionsrådgivning och fastighetsfinansiering uppskattas av marknaden. Vi är väldigt tacksamma för detta förtroende. Vi ser en större optimism på fastighetsmarknaden i början av 2024 jämfört med föregående år och fortsatt stort internationellt intresse för den svenska fastighetsmarknaden. Året har börjat starkt med flera avslut där vi bland annat hjälpt Hines European Property Partners i deras första förvärv i Sverige”, säger Safa Mahmoudi, Managing Partner.

Vi har biträtt Norvestors portföljbolag NetNordic, en nordisk systemintegratör som specialiserar sig på lösningar och tjänster inom nätverk, säkerhet, molntjänster och collaboration, vid förvärvet av Gohybrid i oktober 2023 och förvärvet av EdgeGuide i januari 2024.

Vårt team bestod av:

 

Vi har biträtt Arcario AB vid förvärvet av samtliga aktier i det norska bolaget Vanir Finance AS.

I samband med förvärvet genomfördes även en riktad emission av aktier genom vilken Arcario tillfördes 7,5 miljoner kronor.

Arcario är ett bolag inriktat mot finansmarknaden med ett brett utbud av digitala lösningar inom finansiella handelssystem

Läs mer på Arcarios hemsida.

Vårt team bestod huvudsakligen av: