Alexandra Rosell är biträdande jurist och är verksam i byråns techgrupp, där hon främst arbetar med frågor om immateriella rättigheter samt data- och integritetsskydd. Men detta är inte det enda hon arbetar med under dagarna, Alexandra undervisar även juriststudenter vid Stockholms universitet i kurserna Juridisk introduktionskurs och rättsinformatik.  Att undervisa i just dessa kurser föll sig naturligt för Alexandra.

Jag gillar att hjälpa andra och på byrån får jag hjälpa våra klienter i de vitt skilda frågor som kan uppkomma. När jag undervisar får jag i stället stötta studenterna i det ämne de för stunden ska fördjupa sig i. Jag gillar variationen. Det är betydligt mycket mer berikande än utmanande, säger hon.

TM & Partners har biträtt ett bolag inom kollektivtrafikbranschen vid deras upphandling av ett nytt biljettsystem. Upphandlingen är bolagets största IT satsning hittills och en del av deras strategiska tekniksamarbete.

Avtalsvärdet beräknas uppgå till ca 2 miljoner EUR per år.

Avtalet ingicks i mars 2022.

TM & Partners team bestod av Fredrik Gustafsson, Karolina Kjellberg och Arvid Riemer.

TM & Partners har biträtt ett drivmedelsföretag med ett avtal rörande betalkorttjänster (CaaS, Card as a Service). Samarbetet syftar till att förbättra företagets korttjänster för dess medlemmar, som uppgår till flera hundratusen.

Avtalet ingick i oktober 2021.

TM & Partners team bestod av Fredrik Gustafsson, Erik Woodcock, Eva Sundling och Karolina Kjellberg.

 

TM & Partners har biträtt en bank med ett API-avtal avseende tillgång till bankkunders data. Projektet är ett led i ett av bankens arbete med Open Banking.

Arbetet utfördes under våren/sommaren 2021.

TM & Partners team bestod av Fredrik Gustafsson, Erik Woodcock och Karolina Kjellberg.

Förvaltningsrätten i Stockholm ändrade den 10 juni 2022 Integritetsskyddsmyndighetens beslut om att MedHelp AB ska betala sanktionsavgifter om 12 miljoner för överträdelse av dataskyddsförordningen. Skälet för beslutet var bland annat bolagets överföring av personuppgifter till det thailändska bolaget MediCall (Sweden) Co, som behandlat personuppgifter i samband med sjukrådsupplysning via 1177 som utförts på uppdrag av MedHelp. Förvaltningsrätten upphävde beslutet och återförvisade det i en del till IMY. I övriga delar ändrade förvaltningsrätten beslutet på så sätt att de utfärdade sanktionsavgifterna sattes ned.

Förvaltningsrätten fann, till skillnad från IMY, att MedHelp haft rätt att överföra personuppgifter till MediCall och låta bolaget behandla personuppgifter i samband med den sjukvårdsupplysning som bolaget utförde på uppdrag från MedHelp. I korthet var grunden att MediCall varit att anse som vårdgivare vars personal omfattats av tystnadsplikt för svensk hälso- och sjukvård samt de avtal som MedHelp träffat med de berörda regionerna. Mot bakgrund av detta upphävde förvaltningsrätten IMY:s beslut i denna del. Förvaltningsrätten konstaterade dock att överlämnandet av personuppgifter till MediCall inneburit att personuppgifterna överförts till tredjeland. Eftersom IMY inte prövat huruvida den aktuella överföringen uppfyllt kraven vid tredjelandsöverföring återförvisade förvaltningsrätten målet i denna del till IMY för förnyad prövning.

I likhet med IMY fann förvaltningsrätten att MedHelp brustit i sin skyldighet att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå, inte uppfyllt sin informationsskyldighet gentemot de registrerade samt inte vidtagit lämpliga tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa förmågan att återställa tillgänglighet och tillgång till personuppgifter vid en incident. Vidare fann förvaltningsrätten, i likhet med IMY, att det fanns skäl att påföra sanktionsavgift för överträdelserna. Med hänsyn till att MedHelp efter incidenten vidtagit åtgärder för att förhindra ytterligare skada och förebygga framtida incidenter, vilka i vissa fall varit mer långtgående än vad som krävts enligt lagstiftning, fann dock förvaltningsrätten att det fanns skäl att sätta ned sanktionsavgiften. Sammantaget bestämdes den sammanlagda sanktionsavgiften i stället till 8 800 000 kr.

 

Kontakta oss gärna om ni är intresserade av att ta del av en mer utförlig sammanfattning eller domen i sin helhet!

Underbart att få fler nya kollegor till TM & Partners igår! Välkommen till vårt team!

– Vi är inne i en tillväxtfas och har haft ett av våra bästa år sedan starten. Stolt och imponerad av kollegorna som gör det till en fröjd att gå till jobbet varje dag. Därav oerhört kul att få välkomna fler lovande medarbetare som blir en väldigt bra förstärkning till befintligt team, säger Kristoffer Stråth, managing partner.

De som ansluter som biträdande jurister och i vår studentpool är:

Anastasia Lindström
Andy Vo
Anna Björklund
Axel Westerberg
Emma Ström
Jacob Gustafsson
Jesper Björkman
Lovisa Björk
Maja Collén
Maxim del Rio Diaz
Patrik Arosenius
Sandra Baeza

Förslagen om ändring i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) trädde i kraft den 30 juni 2022 och ska tillämpas av arbetsgivare från och med den 1 oktober 2022. Propositionen och regeringens sammanfattning av nya LAS går att läsa i sin helhet här. Flertalet av reglerna är dispositiva på så sätt att avvikelser kan göras genom kollektivavtal.

De föreslagna ändringarna av arbetsrätten innebär i korthet följande:

Saklig grund vid uppsägning från arbetsgivares sida ersätts av sakliga skäl

I likhet med nuvarande regler kan sakliga skäl vara arbetsbrist eller personliga skäl. Den nya termen innebär ingen ändring i sak vad gäller uppsägning pga. arbetsbrist utan syftar till att göra det mer förutsebart vad som krävs för en giltig uppsägning pga. personliga skäl. Sakliga skäl ska anses föreligga om arbetstagaren gjort sig skyldig till ett tillräckligt allvarligt brott mot anställningsavtalet och arbetstagaren insett eller bort inse detta. Däremot ska en avvägning inte längre göras mot arbetstagarens intresse av att behålla anställningen och det ska inte heller göras någon prognos med avseende på hur arbetstagaren i framtiden kan tänkas komma att bete sig.

Arbetsgivaren får en utökad möjlighet att göra undantag från turordningen

Vid uppsägning pga. arbetsbrist kan alla arbetsgivare (oavsett antal anställda) välja att undanta tre arbetstagare enligt de nya reglerna.

Anställningen kommer inte längre bestå under tvist om ogiltighet

Enligt de nya reglerna ska en anställning upphöra vid uppsägningstidens slut även om uppsägningen är föremål för tvist. Detta kommer medföra lägre kostnader för arbetsgivare eftersom lön och övriga förmåner inte behöver utbetalas under pågående tvist om ogiltighet av uppsägning. För att motverka överträdelser av reglerna införs samtidigt en höjning av skadestånden för felaktiga uppsägningar och avskedanden.

Omreglering till lägre sysselsättningsgrad

Arbetsgivare ska iaktta vissa turordningsregler när arbetstagares sysselsättningsgrad sänks (s.k. hyvling) och arbetstagare ska ha rätt till omställningstid motsvarande deras uppsägningstid (dock max tre månader).

Allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning

Den nya anställningsformen liknar den tidigare men ska övergå till en tillsvidareanställning redan efter 12 månader i stället för 24 månader som gäller för en allmän visstidsanställning idag. Arbetstagare som haft en särskild visstidsanställning i mer än nio månader under de senaste tre åren ska ha företrädesrätt till återanställning i ny särskild visstidsanställning.

I förhållande till särskild visstidsanställning kommer en övergångsbestämmelse att tillämpas som kan vara praktiskt viktig för arbetsgivare att känna till. Vid bedömningen om en särskild visstidsanställning som ingås efter den 30 september 2022 har övergått till en tillsvidareanställning så ska även tidigare anställningstid i allmän visstidsanställning från och med den 1 mars 2022 beaktas. Tid i allmän visstidsanställning före den 1 mars 2022 ska inte beaktas och för anställningsavtal om allmän visstidsanställning som redan pågår den 1 oktober 2022 ska de äldre reglerna i fråga om anställningens övergång till tillsvidareanställning tillämpas.

Anställningsavtal på heltid ska vara norm

Om inget annat avtalas särskilt ska ett anställningsavtal anses gälla på heltid.

Anställda hos bemanningsföretag får en ökad möjlighet till tillsvidareanställning hos kundföretag

Uthyrda arbetstagare ska erbjudas tillsvidareanställning hos kundföretaget om de arbetat vid samma driftsenhet hos kundföretaget i sammanlagt minst 24 månader under en period om 36 månader. Kundföretaget kan som alternativ erbjuda arbetstagare en ersättning motsvarande två månadslöner.

EU:s arbetsvillkorsdirektiv

I tillägg till ovan har ytterligare förändringar i LAS trätt i kraft med anledning av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (arbetsvillkorsdirektivet). Förändringarna trädde i kraft den 29 juni 2022 och innebär ett utökat informationskrav för arbetsgivare.

Den mest centrala förändringen är att 6 c § LAS, som reglerar arbetsgivarens informationsplikt till den anställde, har utökats kraftigt. Arbetsgivare är enligt de nya reglerna skyldiga att lämna viss ytterligare skriftlig information om anställningsvillkoren till den anställde. Vissa villkor ska delges redan efter sju dagar medan andra ska delges senast en månad efter anställningens startdatum.

Den skriftliga informationen som arbetsgivare numera ska lämna till den anställde ska bland annat innehålla:

  • information om arbetsplats och om det inte finns en fast plats i stället ange information om att arbetet utförs på olika platser eller att arbetstagaren själv bestämmer arbetsplatsen;
  • information om arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetstid;
  • information om hur ofta och på vilket sätt den anställdes lön betalas ut (exempelvis genom insättning på den anställdes angivna bankkonto);
  • information om det skydd för social trygghet som erbjuds den anställde (till exempel pension och försäkringar);
  • information om vad som gäller för övertids- och mertidsarbete samt om ersättning utgår för den typen av arbete;
  • information om vilka bestämmelser som parterna ska iaktta om någon av parterna vill avsluta anställningsförhållandet;
  • information om arbetstagarens rätt till utbildning som arbetsgivaren erbjuder (om tillämpligt); och
  • information att arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter till staten.

Om du vill ha mer information eller rådgivning, vänligen kontakta vårt arbetsrättsteam.

På insolvensrättens område kom nyligen ny lagstiftning då en helt ny lag om företagsrekonstruktion trädde i kraft den 1 augusti 2022. Lagen innehåller ett antal nyheter och kommer med välkomnade klargöranden på flera punkter. Bakgrunden till lagen är ett EU-direktiv som bland annat syftar till att minska antalet konkurser av i grunden fungerande företag och motverka hinder mot den fria rörligheten av kapital.

____________

När ett företag har svårt att betala sina skulder på kort sikt kan företaget eller de företaget står i skuld till (det vill säga borgenärer) ansöka om företagsrekonstruktion. Syftet med en sådan rekonstruktion är att försöka rädda verksamheter som i grunden är livskraftiga. I korthet innebär en företagsrekonstruktion att företaget (gäldenären) tillsammans med en företagsrekonstruktör ser över verksamheten och förhandlar med borgenärer.

____________

Genom den nya lagen kommer rekonstruktionsplanen, ett slags åtgärdspaket för att försöka rädda gäldenärens verksamhet, att vara det centrala.

Enligt den tidigare ordningen skulle en rekonstruktionsplan upprättas med åtgärdsförslag för verksamheten, men denna kunde inte antas av de berörda parterna eller fastställas av domstol. Oprioriterade borgenärer kunde i stället begära ackordsförhandling och rösta om ett förslag om en ekonomisk uppgörelse med gäldenären.

Numera kan gäldenären och i vissa fall rekonstruktören begära förhandling av en rekonstruktionsplan. Rekonstruktionsplanen kan bland annat avse åtgärder som nedskrivning av skuld, försäljning av verksamhetens tillgångar eller delar av verksamheten och byte av företagsledning. Planen ska antas genom omröstning av de som skulle beröras av planen. Den stora skillnaden är alltså att alla berörda får rösta om en framåtblickande och juridiskt bindande plan för verksamheten.

Omröstningen går till så att de berörda parterna delas in i grupper i förhållande till deras respektive rättigheter och intressen gentemot gäldenären. För att en rekonstruktionsplan ska antas krävs vidare att samtliga grupper antar planen med inbördes majoritet om två tredjedelar. Rätten ska senare fastställa planen.

____________

En annan förändring genom den nya lagen är ett förtydligande avseende avtal om hyreslokaler.

Förtydligandet avser så kallade fullföljdsfordringar, vilket är fordringar (eller skulder) som anses uppkomna under företagsrekonstruktionen och därför inte ingår i rekonstruktionsplanen. Detta betyder att en sådan fordran inte kan sättas ned genom rekonstruktionsplanen.

Enligt den nya lagen kan gäldenären nyttja en hyreslokal under en månad efter beslutet om företagsrekonstruktion utan att hyresvärdens fordran på hyra behandlas som en fullföljdsfordran. Nyttjande efter den inledande månaden leder emellertid till en fullföljdsfordran.

Ordningen motsvarar vad som gäller för konkurser.

____________

En ny regel införs om gäldenärens rätt att säga upp långvariga avtal.

Enligt den nya regeln kan gäldenären säga upp de flesta långvariga avtal med verkan efter tre månader. Rättigheterna beträffande den återstående tiden behandlas som skadeståndsfordringar uppkomna före företagsrekonstruktionen (det vill säga inte fullföljdsfordringar). Sådana skadeståndsfordringar kan därför komma att omfattas av skuldnedskrivningar i rekonstruktionsplanen.

____________

Ytterligare en fråga som fick uppmärksamhet vid beredningen av lagstiftningsarbetet handlade om så kallade ipso facto-klausuler.

Ipso facto-klausuler är avtalade villkor med innebörden att avtal kan sägs upp i samband med ansökan om- eller beviljande av företagsrekonstruktion.

Även om den dominerande uppfattningen länge har varit att sådana villkor saknar verkan enligt svensk rätt, har situationen varit något oklar.

Numera kommer rättsläget att vara klarlagt. I enlighet med EU-direktivet anger den nya lagen om företagsrekonstruktion ett uttryckligt förbud mot ipso facto-klausuler. Exakt vilka villkor som kommer att ses som ipso facto-klausuler och därmed omfattas av förbudet återstår emellertid att se.

TM & Partners har biträtt FUUD AB (publ) i samband med en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, och en riktad konvertibelemission. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget initialt cirka 63,6 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, och genom den riktade konvertibelemissionen tillförs bolaget cirka 23 miljoner kronor.

Med visionen att bli ett ledande nordiskt företag på FMCG-marknaden samlar FUUD en rad svenska varumärken inom functional foods under samma tak. FUUD är idag en koncern verksam inom en rad olika produktkategorier med totalt elva varumärken, däribland Beijing8, iQ Fuel och Homie. FUUD:s aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Johan Wigh (delägare), Philip Bihl (biträdande jurist), Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist) och Emily Frempomaa (biträdande jurist).