Detaljhandel

Globala, konkurrensutsatta och innovativa marknader.

Nyckeln till framgång i detaljhandeln ligger i att förstå konsumenternas preferenser, betydelsen av varumärken och marknadsprofilering samt förmågan att anpassa sig till nya teknologier, allt medan kostnaderna för att möta tilltagande regleringar hålls under kontroll.

Vi erbjuder en allsidig grupp av jurister med olika bakgrund och specialistkunskaper men med gedigna erfarenheter från detaljhandelsbranschen. Vår rådgivning omfattar juridiska frågeställningar som berör:

  • marknadsföring, försäljning och service
  • distribution, logistik och tillverkning
  • franchising, outsourcing och upphandling
  • hälsa och produktansvar
  • investeringar i och förvärv av detaljhandelsverksamheter
  • avyttringar, omorganiseringar och rekonstruktioner
  • anställningsvillkor, förmåner och avtal för nyckelmedarbetare
  • nyetableringar, planfrågor och överklaganden samt hyresförhållanden
  • tvister och tvistelösning

Vi har den erfarenhet, det omdöme och det kunnande som krävs för att se de enkla och praktiska lösningarna på komplexa och krävande problem. Vi stöder våra uppdragstagare i alla juridiska frågeställningar som uppstår i såväl deras dagliga verksamhet som strategiska arbete och planering.

Kontakt
Natalie Bretz

Advokat, delägare

076-00 283 07

E-post

Fredrik Gustafsson

Advokat, delägare

076-00 283 57

E-post

Anna Jerndorf

Advokat, delägare

076-00 283 32

E-post

Safa Mahmoudi

Advokat, Managing Partner

076-00 283 25

E-post

Martin Rosell

Senior Advisor

076-00 283 09

E-post