Energi

Energisektorn erbjuder möjligheter och utmaningar för verksamheter världen över. TM & Partners hjälper klienter med att möta dessa utmaningar och tillvarata de möjligheter som uppstår genom avregleringar och förändrade regelsystem.

Genom att kombinera våra energijuristers branschkännedom med specialistkunskaper från andra verksamhetsområden kan TM & Partners tillhandahålla juridisk rådgivning över ett brett fält av aspekter som aktualiseras vid investeringar i energisektorn, bl a:

  • förvärv och avyttringar
  • samriskföretag
  • projektutveckling
  • finansiella strukturer
  • regleringsfrågor
  • miljöaspekter
  • tvistelösningar

Därtill har våra energijurister utvecklat välansedda specialistkunskaper över ett omfattande spektrum av frågeställningar som berör elsektorn, råvaruhandel, förnybara energikällor och kärnteknik.  Svenska och utländska energiföretag, industrier, handelshus, investeringsfonder och finansiella spelare anlitar oss för att få insiktsfull rådgivning och affärsmässigt gångbara lösningar.

Vi lämnar rådgivning till klienter över hela värdekedjan, från produktion och transmission till distribution, leverans och försäljning av el, fjärrvärme och andra energislag.

Vi följer på nära håll trenderna på råvaruhandelsmarknaderna och bistår klienter i att möta de alltmer komplexa kraven från dessa marknader genom att tillhandahålla förstklassig juridisk rådgivning och branschkännedom beträffande en mängd olika underliggande energislag och råvarurelaterade produkter, såsom el, naturgas, råolja och raffinerade produkter, utsläppsrätter, elcertifikat och ursprungsgarantier.

Våra jurister biträder regelbundet klienten vid genomförande av olika projekt där förnybara energikällor står i centrum.  Vi har särskild expertis när det gäller att rådge sponsorer, projektutvecklare och finansiärer i samband med havs- och landbaserade vindkraftssatsningar. Den typen av projekt ger ofta upphov till unika frågeställningar av affärs- och regleringsmässig natur.  Vi tillhandahåller integrerad juridisk rådgivning som täcker samtliga relevanta frågeställningar, innefattande bl a planering, tillståndsgivning, projektering, upphandling, utförande, drift och leverans.

TM & Partners är en av få svenska advokatbyråer med juridiska specialistkunskaper inom kärnkraftsområdet. Vi har ingående kunskaper om de regelverk som styr framför allt verksamheter inom kärnteknik och kärnavfallshantering och de utmaningar som dessa står inför. Detta ger oss möjlighet att effektivt biträda klienter i de krävande juridiska miljöer som kringgärdar sådana verksamheter. Genom högkvalitativ juridisk rådgivning och branschkännedom kan vi säkerställa att riskerna minimeras och avkastningen maximeras.

Kontakt
Natalie Bretz

Advokat, delägare

076-00 283 07

E-post

Per Granström

Advokat, delägare

076-00 283 60

E-post

Safa Mahmoudi

Advokat, delägare

076-00 283 25

E-post

Martin Rosell

Senior Advisor

076-00 283 09

E-post