Finansiell reglering

TM & Partners biträder regelbundet svenska och utländska företag i ett brett spektrum av finansregulatoriska ärenden

Den finansiella marknaden präglas av komplexa regelverk som ständigt är föremål för förändring. För att lyckas i den konkurrensdrivna finanssektorn behöver aktörer förhålla sig till komplexa regulatoriska krav och samtidigt tillmötesgå konsumenternas efterfrågan på användarvänliga och kvalitativa tjänster. TM & Partners grupp inom finansiell reglering bistår bland annat banker, försäkringsbolag, värdepappersbolag, fondförvaltare, betalningsinstitut och andra finansiella företag med vägledning i såväl svenska som EU-rättsliga regelverk. Vår klientbas består av såväl väletablerade aktörer som startupbolag vilket medför att vi har erfarenhet av att anpassa vår rådgivning efter våra klienters behov och tillväxtsresa. 

Vår grupp har tidigare erfarenhet av att arbeta med finansregulatoriska frågor på exempelvis företag under finansiell tillsyn, internationella advokatfirmor och även Finansinspektionen. Våra juristers diversifierade bakgrund inom finansiell reglering medför att vi kan tillhandahålla kvalificerad rådgivning där såväl regulatoriska som kommersiella aspekter beaktas. 

Vår rådgivning omfattar bland annat:
 • Tillstånds- och registreringsförfaranden hos Finansinspektionen 
 • Regelefterlevnad
 • Åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Bedömningar av huruvida en verksamhet är tillstånds- eller registreringspliktig
 • Tillsyns- och sanktionsärenden
 • Legala bedömningar av nya produkter och tjänster
 • Ägar- och ledningsprövningar
 • Upprättande av interna styrdokument 
 • Gränsöverskridande verksamhet
 • Rapporteringskrav
 • Outsourcingavtal

I takt med att finansregulatoriska frågor tar allt större plats på finansmarknaden följer vi hur regellandskapet förändras för att kunna arbeta proaktivt med att påverka utvecklingen av marknadspraxis. TM & Partners primära mål är att skapa mervärde hos våra klienter, där vi i utförandet av varje uppdrag strävar efter att bygga en långvarig klientrelation.