Kapitalmarknad och publik M&A

TM & Partners kapitalmarknadsavdelning hanterar alla typer av transaktioner på aktiemarknaden, från börsnoteringar och uppköpserbjudanden på aktiemarknaden till kapitalanskaffningar och omstruktureringar.

Vi biträder svenska och utländska börsbolag samt private equity- och riskkapitalbolag, investmentbanker och andra aktörer i transaktioner inom aktiemarknadsrättens område. Våra klienter omfattar även fond- och värdepappersbolag.

Vårt team biträder klienter med alla typer av kapitalanskaffningar och kapitalmarknadstransaktioner. Det innefattar börsintroduktioner (IPO), private placements, kapitalanskaffningar (exempelvis emissioner av aktier, obligationer och teckningsoptioner, konvertibler), offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeovers), fusioner, omstruktureringar, uppdelningar av koncerner samt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och/eller anställda.

Vi biträder även klienter i frågor avseende bolagsstyrning (corporate governance), bolagsstämmor, informationsgivning, inlösen- och återköpsprogram. Vi ger rådgivning inom regulatoriska frågor avseende reglerings- och tillståndsfrågor för värdepappersinstitut och fondbolag och etablering av alternativa fondstrukturer.

I uppdrag som avser till exempel obligationsemissioner arbetar kapitalmarknadsjuristerna nära vår bank- och finansavdelning för att säkerställa att samtliga aspekter av transaktionen beaktas.

”The team is very experienced understands the commercial aspects of the deal and is creative in comping up with great solutions and structures.”

Rankningsinstitutet Legal 500