Information om behandling av personuppgifter

Din integritet är viktig och det är väsentligt för oss att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och lagenligt sätt. I denna Integritetspolicy beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas. Vi beskriver även de rättigheter du har som registrerad.

Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB (”TM & Partners”) behandlar personuppgifter om dig i vår verksamhet, såsom när du anlitar oss för att utföra juridiska tjänster. För information om hur vi behandlar personuppgifter i samband med rekrytering, klicka här.

TM & Partners är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du har några frågor kan du alltid höra av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ned i denna Integritetspolicy.

Utöver denna Integritetspolicy kan vi i vissa fall lämna kompletterande information om viss person­uppgiftsbehandling till dig. Sådan information gäller i så fall i tillägg till vad som anges i denna Integritetspolicy.

Det är frivilligt att tillhandahålla oss de personuppgifter som vi efterfrågar men om du avstår kan det påverka de tjänster vi tillhandahåller, de nyhetsbrev, inbjudan till seminarier och andra evenemang som vi kan skicka till dig samt hur vi kan behandla din ansökan om anställning.

1. Vår användning av dina personuppgifter


A. Juridiska tjänster och skyldigheter

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att vi bedriver vår verksamhet och i samband med att vi tillhandahåller juridiska tjänster till våra klienter. Nedan anges de kategorier av personuppgifter som vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna i dessa situationer och med stöd av vilken rättslig grund som behandlingen sker.

Kategorier av personuppgifter

Ändamål

Rättslig grund

1. Kontakt- och identitetsuppgifter.
T.ex. namn, adress, passnummer (i vissa fall), e-postadress och arbetsplats.

Uppfylla rättsliga skyldigheter.
T.ex. för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism och säkerställa att intressekonflikter inte föreligger.

Rättslig förpliktelse.
Uppfyllnad av rättsliga förpliktelser enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt fullgöra våra skyldigheter enligt Advokatsamfundets regler.

2. Bakgrundsinformation. 

T.ex. bolagsengagemang och information om bakomliggande ägarförhållanden.

3. Finansiell information.
T.ex. bankuppgifter, fakturerings- och betalningshistorik.

Fakturering.
T.ex. för att kunna fakturera för våra tjänster.

Intresseavvägning.
Vårt berätti­gade intresse består i att hantera fakturering.

4. Kommunikation.
T.ex. person­uppgift­­er i skriftlig och muntlig kommunikation mellan dig och oss, tillsammans med uppgifter under punkten 1 ovan.

Upprätthålla relationen och dokumentera vad som bestämts mellan dig och oss. T.ex. för att kunna följa upp vad som diskuterats mellan dig och oss samt för att kommunicera med dig.

Intresseavvägning.
Vårt berättigade intresse består i att dokumentera vad som har bestämts och för att kunna kommunicera med dig.

5. Uppgifterna under punkterna 1–2 ovan.

Utföra juridiska tjänster.
T.ex. för att utföra rättsliga utredningar, upprätta avtal och registrera engagemang i visst bolag hos Bolagsverket.

Intresseavvägning.
Vårt berättigade intresse består i att kunna utföra juridiska tjänster på uppdrag av våra klienter.

6. Uppgifter under punkterna 1–4 ovan.

Skydda oss mot eller framställa rättsligt anspråk.
T.ex. om du skulle ha rättsliga anspråk mot oss eller om vi skulle ha rättsliga anspråk mot dig.

Fullgörande av avtal.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med dig (t.ex. påminnelse om rättelse). Om anspråket skulle sakna koppling till avtal med dig stöder vi oss på en intresseavvägning, där vårt berätti­gade intresse består i att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk eller framställa rättsliga anspråk.

Hur vi får personuppgifterna
Vi får personuppgifterna från dig, våra klienter eller klienters andra rådgivare (t.ex. legala och finansiella rådgivare), motparter och deras rådgivare eller ombud (t.ex. legala och finansiella rådgivare), din arbetsgivare eller andra personer som har anknytning till uppdraget. Vi samlar även in personuppgifter om dig från privata och offentliga databaser (t.ex. Bolagsverket och databaser med information om bolagsengagemang).

Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifterna kan delas med IT-leverantörer, upplysningsföretag, datarumsleverantörer samt i vissa fall med andra rådgivare. Personuppgifterna kan även delas med myndig­heter, om så krävs enligt lag, skiljenämnder, motparter, deras rådgivare samt ombud.

Lagringsperiod
Personuppgifterna som lagras i enlighet med våra skyldigheter enligt Advokatsamfundets regler om att bevara material avseende klientärenden i tio år efter att uppdragets avslutats eller den senare tid som är motiverad utifrån uppdragets eller klientrelationens beskaffenhet. Personuppgifter som vi måste behandla för att uppfylla krav i bokföringslagen behandlas dock t.o.m. det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Personuppgifter som behandlas för att skydda oss mot eller framställa rättsliga anspråk behandlas t.o.m. dess att preskription inträder.

Behandling inom EU/EES
Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen på servrar inom EU/EES. För att kunna erbjuda våra juridiska tjänster kan vi komma att behöva överföra dina personuppgifter till utomstående utanför EU/EES (t.ex. till lokala ombud eller utomstående tjänsteleverantörer). När så är fallet kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på ett säkert sätt, t.ex. ingå standardavtalsklausuler.

B. Nyhetsbrevsutskick och inbjudning till seminarier samt evenemang

Vi behandlar dina personuppgifter när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller för att delta på seminarium eller evenemang som vi anordnar. Nedan anges de kategorier av personuppgifter som vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och med stöd av vilken rättslig grund som behandlingen sker.

Kategorier av personuppgifter

Ändamål

Rättslig grund

1. Kontakt- och identitetsuppgifter.
T.ex. namn, titel och e-postadress.

Utskick och inbjudningar.
T.ex. för att skicka nyhetsbrev, bjuda in dig till seminarier och evenemang.

Intresseavvägning.
Vårt berättigade intresse består i att kunna skicka utskick och inbjudningar.

Hur vi får personuppgifterna
Vi får personuppgifterna från dig eller din arbetsgivare.

Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifterna delas med IT-leverantörer och företag som hanterar utskick och inbjudningar.

Lagringsperiod
Personuppgifter som samlats in i syfte att skicka nyhetsbrev och inbjudningar till seminarium och andra evenemang till dig kommer att lagras till dess att du avregistrerar dig för sådana utskick. Personuppgifter, med undantag för kontaktuppgifter, som samlats in i samband med att du deltar på ett seminarium eller annat evenemang som vi anordnar, raderas så snart seminariet eller evenemanget har ägt rum.

Behandling inom EU/EES
Se avsnitt A ovan.

Avregistrering från utskick
Om du inte längre önskar att få del av utskick och inbjudningar kan du när som helst avregistrera dig genom att mejla oss på info@tmpartners.se.

2. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, ändring och spridning. T.ex. sker behandlingen i lokaler med god fysisk säkerhet och i IT-system som har god IT-säkerhet. När andra juridiska personer än vi behandlar personuppgifter på uppdrag av oss säkerställer vi att dessa är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal och vi ställer krav på säkerhet samt sekretess i enlighet med tillämplig lag.

3. Dina rättigheter

Som registrerad har du rättigheter kring hur behandlingen av dina personuppgifter får utföras. Dina rättigheter är bland annat följande.

 • Rätt att bli informerad. Du kan begära att när som helst få information om vilka personuppgifter som vi i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar om dig.
 • Rätt att begära tillgång. Du kan begära att få en kopia över dina personuppgifter som vi behandlar.
 • Rätt att begära rättelse. Du kan begära att vi korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig.
 • Rätt att begära radering. Du kan begära radering av dina personuppgifter. Rätten gäller vid följande situationer:
 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen som de samlats in eller på annat sätt behandlats.
 • Du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och vi inte har någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

I vissa fall kan vi vara förhindrade att omedelbart radera vissa av dina personuppgifter på grund av rättsliga krav eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 • Rätt att begära begränsning av behandlingen. Du kan begära att behandlingen av viss personuppgift endast får behandlas för vissa specifika syften. Rätten gäller vid följande situationer:
 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet och under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas.
 • Vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandling men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • I väntan på kontroll av om våra berättigade skäl att behandla personuppgifterna väger tyngre än dina berättigade skäl i samband med att du invänt mot behandlingen.
 • Rätt att invända mot behandlingen. Du kan invända mot att vi behandlar någon av dina personuppgifter. Om du invänder mot en behandling får vi inte längre behandla personuppgifterna som är föremål för invändning, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheter. Se avsnitt 4.

Du kan när som helst begära att utöva någon av dina rättigheter genom att kontakta oss på info@tmpartners.se.

4. Rätt att inge klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot GDPR eller annan dataskyddslagstiftning kan du lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

5. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller synpunkter kring hur vi behandlar personuppgifter får du gärna kontakta oss via info@tmpartners.se.

Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB

Organisationsnummer: 969715-1687

Jakobs Torg 3, 111 52 Stockholm

 

Denna Integritetspolicy uppdateras från tid till annan. Integritetspolicyn uppdaterades senast den 30 maj 2023.