Advokat, Senior Counsel

Bill Kronqvist

Mobil: 076-00 283 65

Till Medarbetare

Bill Kronqvist har en bred affärsjuridisk bakgrund med särskild inriktning på obestånds- och rekonstruktionsfrågor. Bill har varit verksam som konkursförvaltare och rekonstruktör i en stor mängd ärenden, men han har även arbetat med informella rekonstruktioner. Därvid kan nämnas ärenden som Northland Resources och HQ AB som han arbetat med.

Han har i samband med finansiella rekonstruktioner av företag och företagsgrupper en omfattande erfarenhet av finansiella frågor och utarbetandet av finansiella lösningar åt klienter och i rekonstruktionsärenden. Bill har utöver sin inriktning på obeståndsfrågor och finansiella frågor en stor erfarenhet av tvistelösning där han företräder klienter såväl i allmän domstol som i skiljeförfaranden.


Nyhet | 2021-08-02
TM & Partners klient vinner framgång i Högsta domstolen
Högsta domstolen har den 30 juli 2021 meddelat dom i mål där TM & Partners genom advokaterna Bill Kronqvist och Karolina Kjellberg framgångsrikt företrätt klagandesidan. Tvisten rörde frågan huruvida ett ramavtal som ingåtts enligt lagen...
Högsta domstolen har den 30 juli 2021 meddelat dom i mål där TM & Partners genom advokaterna...
Press | 2020-05-07
Törngren Magnells verksamhetsgrupp för obestånd- och rekonstruktionsfrågor växer
Bill Kronqvist har anslutit till Törngren Magnells arbetsgrupp för insolvens- och rekonstruktionsfrågor från och med den 1 maj 2020. Rekryteringen utgör ytterligare ett led i Törngren Magnells ständiga arbete att långsiktigt och hållbart bygga framtidens...
Bill Kronqvist har anslutit till Törngren Magnells arbetsgrupp för insolvens- och rekonstruktionsfrågor från och med den 1...
Nyhet | 2021-08-02

TM & Partners klient vinner framgång i Högsta domstolen

Högsta domstolen har den 30 juli 2021 meddelat dom i mål där TM & Partners genom advokaterna Bill Kronqvist och Karolina Kjellberg framgångsrikt företrätt klagandesidan. Tvisten rörde frågan huruvida ett ramavtal som ingåtts enligt lagen om offentlig upphandling inneburit ensamrätt för konsulten som vann upphandlingen. Majoriteten i HD konstaterade, i likhet med vad TM & Partners argumenterat, att ramavtalet inneburit en ensamrätt och att det skulle utgöra ett avtalsbrott om beställaren köper sådana tjänster som avtalet omfattar från någon annan. Högsta domstolens dom kan läsas här.

Press | 2020-05-07

Törngren Magnells verksamhetsgrupp för obestånd- och rekonstruktionsfrågor växer

Bill Kronqvist har anslutit till Törngren Magnells arbetsgrupp för insolvens- och rekonstruktionsfrågor från och med den 1 maj 2020. Rekryteringen utgör ytterligare ett led i Törngren Magnells ständiga arbete att långsiktigt och hållbart bygga framtidens advokatbyrå med ett relevant tjänsteutbud som svarar mot klienternas behov.

Bill har en bred affärsjuridisk bakgrund med särskild inriktning mot obestånds- och rekonstruktionsfrågor. Bill har varit verksam som konkursförvaltare och rekonstruktör i en stor mängd ärenden, där några av de mest kända är Northland Resources och HQ AB. Han har även arbetat med informella rekonstruktioner och refinansieringar av företag och företagsgrupper. Härutöver har Bill stor erfarenhet av tvistelösning där han agerar både i allmän domstol och i skiljeförfaranden.

Bills långa erfarenhet inom insolvensrätten och hans erfarenhet som konkursförvaltare och rekonstruktör innebär ett mycket starkt tillskott till vårt erbjudande inte minst i förhållande till våra klienter inom den finansiella sektorn, säger Peter Törngren, delägare och verksam inom Törngren Magnells insolvens- och rekonstruktionsgrupp. Vi har efter en tids övervägande fattat ett strategiskt beslut att långsiktigt satsa på utveckling av verksamheten inom obestånds- och rekonstruktionsgruppen. Vår satsning innebär att vi i framtiden kommer att ta uppdrag som konkursförvaltare och rekonstruktörer, vilket vi bedömer är viktigt för att kunna bygga kompetensen från grunden. Ambitionen är att arbetsgruppen, som idag består av sex jurister ska växa ytterligare genom både extern och intern rekrytering.

Jag ser mycket fram emot att få vara med och utveckla Törngren Magnells verksamhet inom obestånds- och rekonstruktionsområdet, inte minst med hänsyn till den potential som finns genom samverkan med Törngren Magnells övriga arbetsgrupper inom transaktioner och finansiering säger Bill Kronqvist. Jag ser att vi tillsammans kan bygga en stark kompetens som kommer att vara ett konkurrenskraftigt alternativ inom obestånds- och rekonstruktionsområdet och som kommer att skapa ytterligare nytta och värde för Törngren Magnells kunder. Dessutom har Törngren Magnell en stark och positiv företagskultur som känns modern och som jag gärna vill vara en del av.

Kontakt:

Bill Kronqvist, advokat

Kristoffer Stråth, Managing Partner