Arbeta hos oss

Vi upprätthåller hög integritet och standard i en företagskultur som lyfter talanger och låter individer utvecklas, samtidigt som vi bygger laganda och lojalitet i en öppen och inkluderande arbetsmiljö. Förstklassig rådgivning kräver fokus, beslutsamhet, utomordentliga juridiska kunskaper och hög förståelse för klienternas verksamhet och kommersiella utmaningar.

Vi söker talangfulla, motiverade, ambitiösa och engagerade personer som bidrar till att upprätthålla vår höga kvalitet och vårt goda renommé.

Vår personalpolicy förbjuder diskriminering och missgynnande baserat på otillåtna grunder såsom hudfärg, religion, trosuppfattning, etniskt ursprung, ålder, medborgarskap, civilstatus, sexuell läggning, könstillhörighet eller funktionsnedsättning. Ca 40 % av delägarna och ca 60 % av de biträdande juristerna hos TM & Partners är kvinnor. Målet enligt vår jämställdhetspolicy är att byrån ska företrädas av minst 40 % av respektive kön.

Sann laganda

Vi har alltid haft ett lågt antal biträdande jurister per delägare. Denna struktur har gjort det möjligt att undvika den typ av hierarkier som ofta är ofrånkomliga på större advokatbyråer. TM & Partners storlek och struktur ger våra biträdande jurister möjlighet att snabbt ta sig an meningsfulla uppgifter och ansvar. Det gör att våra yngsta jurister tidigt i sina karriärer utvecklas till högt värdesatta medlemmar i de team som arbetar direkt mot våra klienter. Som en direkt följd av detta råder sann laganda hos oss.

Våra biträdande jurister är av avgörande betydelse för TM & Partners framgångar. Vi visar detta genom att erbjuda nära arbetsrelationer med delägare och klienter samt långsiktigt engagemang och stöd i deras professionella utveckling. Resultatet av denna unika arbetskultur är en grupp av biträdande jurister som verkligen trivs och uppskattar att arbeta på TM & Partners.

Mentor- och talangprogram

Vårt mentor- och talangprogram är en viktig del i våra nyanställdas utveckling och för att välkomna dem in i byrågemenskapen. Varje nyanställd jurist får en biträdande jurist och en delägare som mentor. Vidare får varje biträdande jurist en utvecklingsansvarig delägare som ansvarar för att han eller hon får meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter. Delägaren ger även feedback rörande utvecklingen av de färdigheter som krävs för att lyckas inom byrån. Utöver detta erbjuder vi årligen flertalet juridiska och icke-juridiska utbildningar och utvecklingsprogram både internt och externt. Med syfte att hjälpa juristerna att hålla sig uppdaterade på vad som händer i branschen.

Juriststudenter och sommarnotarier

Varje höst väljer vi ut en liten grupp kvalificerade studenter för vårt fem veckor långa sommarnotarieprogram. Ambitionen är att ge våra sommarnotarier en upplevelse snarlik hur det är att vara nyanställd biträdande jurist. Vi gör allt vi kan för att ge våra sommarnotarier en känsla för olika aspekter av vår verksamhet och inkluderar dem aktivt i såväl förhandlingar, klientmöten som domstolsförhandlingar.

Arbetsmarknadsdagar

Vi deltar på de arbetsmarknadsdagar för jurister som arrangeras av universiteten i Lund, Stockholm och Uppsala. Genom våra kontakter med universiteten har vi anställt ett antal juriststudenter till byråns studentpool. Dessa studenter assisterar framförallt vår reception med diverse administrativa uppgifter men även våra jurister när behov uppstår.

Uppsatspraktik

Varje termin tar vi emot sammanlagt fyra uppsatspraktikanter som får möjlighet att arbeta med sin uppsats samtidigt som de får en inblick i hur det är att arbeta på en affärsjuridisk byrå. Praktiken löper under en tioveckorsperiod och man kan antingen göra den i samband med examensuppsatsen eller som en del av en fördjupningskurs. Målet med praktiken är att ge praktikanterna en chans att lära känna oss, därför roterar praktikanterna mellan våra olika verksamheter.

Ansökan

För info om lediga tjänster och för ansökan vänligen besök vår karriärsida.