Till Aktuellt
Nyhetsbrev | 2018-04-17

Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (första kvartalet 2018)

Arbetsgivares rätt att begära ett utdrag ur belastningsregistret av kandidater ska granskas

Det har blivit vanligare att arbetsgivare begär att kandidater uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Regeringen har därför utsett en särskild utredare för att utreda behovet av ett förbud för arbetsgivare att begära att kandidater ska uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret om så inte krävs enligt lag. Utredningen ska vara klar den 31 januari 2019.

Entreprenörers ansvar för lönefordringar bygg- och anläggningsbranschen

Den 16 februari 2018 överlämnade regeringen en proposition om större ansvar för entreprenörer för lönefordringar. Syftet med propositionen är att skydda de anställdas löner och att motverka osund konkurrens på marknaden.

Enligt proposition ska en anställd som arbetar för en underentreprenör och inte får betalt för sitt arbete kunna rikta sin lönefordran mot den underentreprenör som engagerade arbetsgivaren eller huvudentreprenören. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 augusti 2018.

Ny lag om företagshemligheter presenterad för riksdagen

Den 8 februari 2018 presenterade regeringen en proposition avseende en ny lag om stärkt skydd mot missbruk av företagshemligheter. Propositionen baseras på ett EU-direktiv och överlämnades till riksdagen den 21 mars 2018. Den föreslagna lagen ska göra det möjligt att kräva skadestånd i fler situationer och fler handlingar kommer att betraktas som missbrukande av företagshemligheter.

Lagen ska inte hindra anställda från att slå larm om missförhållanden (whistleblowing) och företag kommer att ha ett större ansvar för att informera anställda om vad de anser utgöra konfidentiell information. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 9 juni 2018.

Cecilia Bergman, Associate

Om ni önskar mer information eller specifik rådgivning, vänligen kontakta vårt arbetsrättsteam.