Till Aktuellt
Nyhetsbrev | 2019-07-11

Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (andra kvartalet 2019)

Nya regler begränsar rätten att vidta stridsåtgärder

Den 18 juni 2019 antog riksdagen ett lagförslag om att utöka fredsplikten på arbetsplatser med kollektivavtal och vid rättstvister, genom ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580). För att en arbetstagare ska få delta i en stridsåtgärd mot en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal måste syftet vara att uppnå ett kollektivavtal och arbetstagarorganisationen måste ha förhandlat med arbetsgivaren om sina krav. Vidare kommer det inte vara tillåtet för en arbetsgivare eller en arbetstagare att ta till stridsåtgärder för att utöva påtryckningar i en rättstvist.

De nya reglerna träder i kraft den 1 augusti 2019.

Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år

Den 18 juni 2019 antog riksdagen ett lagförslag om förlängt anställningsskydd tills arbetstagaren fyllt 69 år. Anställningsskyddet i lagen om anställningsskydd (1982:80) syftar till att ge arbetstagare trygghet i sin anställning och att skydda arbetstagaren från att bli uppsagd utan saklig grund. Idag har arbetstagare rätt att kvarstå i sin anställning tills att de fyllt 67 år. Genom ändringar i lagen om anställningsskydd (1982:80) kommer arbetstagare ha rätt att kvarstå i sin anställning tills att de fyllt 69 år. Efter det kommer det bli möjligt att säga upp arbetstagaren genom ett förenklat uppsägningsförfarande och utan saklig grund. Andra regler i lagen, såsom uppsägningstider och företrädesrätt till återanställning, kommer också påverkas av den nya åldersgränsen.

De nya reglerna börjar gälla stegvis; den 1 januari 2020 kommer den nya åldersgränsen vara 68 år och den 1 januari 2023 kommer åldersgränsen vara 69 år.

Särskild utredare tillsätts för att utreda den svenska arbetsrätten

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare för att utreda en modernisering av den svenska arbetsrätten. Direktiven är att fokusera på fyra deluppdrag och utredningen ska presenteras för regeringen senast den 31 maj 2020. I korthet innebär de fyra deluppdragen att den särskilda utredaren ska utarbeta författningsförslag avseende utökade undantag från turordningsreglerna, arbetsgivares ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga, lägre uppsägningskostnader samt överväga författningsförslag för att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för anställda med olika anställningsvillkor.

Utredningen och dess givna direktiv är baserade på januariavtalet, en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Enligt januariavtalet ska förändringarna i lagen om anställningsskydd genomföras senast år 2021.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer under 18 år

Den 18 juni 2019 antog riksdagen ett lagförslag om nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer under 18 år. Enligt de nya reglerna ska arbetsgivaravgifterna för arbetstagare som är 15-17 år med en maximal lön om 25 000 kronor per månad vara 10,21 procent. Syftet är att ge möjligheter för unga personer att erhålla sommar- och deltidsjobb under studierna så att de får arbetslivserfarenhet och blir attraktiva för framtida arbetsgivare.

De nya reglerna träder i kraft den 1 augusti 2019 och ska tillämpas på alla ersättningar som utbetalas efter den 31 juli 2019.

Cecilia Bergman, Associate

Om ni önskar mer information eller specifik rådgivning, vänligen kontakta vårt arbetsrättsteam.