Till Aktuellt
Nyhet | 2023-03-30

God sed på aktiemarknaden i samband med riktade kontantemissioner

I samband med riktade kontantemissioner ska noterade bolag följa de krav som gäller enligt god sed på aktiemarknaden, vars innebörd har förtydligats i två uttalanden från Aktiemarknadsnämnden.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning utfärdade 2014 en rekommendation som ger uttryck för vad som utgör god sed på aktiemarknaden vid riktade kontantemissioner. Enligt rekommendationen är en riktad kontantemission normalt godtagbar från synpunkten av god sed om den är aktiebolagsrättsligt tillåten, vilket innebär att det på objektiva grunder ska ligga i aktieägarnas intresse att avvika från huvudregeln att befintliga aktieägare har företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till sitt befintliga innehav. Godtagbara skäl kan enligt rekommendationen exempelvis vara att emissionen riskerar att inte fulltecknas, kostnaderna för förfarandet (inklusive eventuella emissionsgarantier), tidsaspekten (inklusive exponeringen mot kurssvängningar på aktiemarknaden) eller önskan att i bolagets intresse få in en eller flera större aktieägare i bolaget. Därutöver anger rekommendationen att bolag vid en riktad nyemission på ett utförligt och tydligt sätt ska informera aktieägarna och aktiemarknaden om skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt samt om hur emissionskursen har bestämts eller ska bestämmas och hur marknadsmässigheten säkerställts eller ska säkerställas.

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden

I augusti 2021 meddelade Aktiemarknadsnämnden, som kan uttala sig om tolkning och tillämpning av rekommendationen, ett uttalande (AMN 2021:41) om riktade nyemissioner. I uttalandet anmärkte Aktiemarknadsnämnden på den slentrianmässighet som förelåg på marknaden vid beslut om riktade emissioner och betonade att det inte är förenligt med rekommendationen att besluta om en riktad emission utan att ha gjort en erforderlig analys av förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission. Aktiemarknadsnämnden framhöll i uttalandet även att god sed kräver att styrelsen för bolaget tydligt redovisar för aktieägarna hur den resonerat när den kommit fram till att avvika från huvudregeln att kontantemissioner ska ske med företrädesrätt för aktieägarna.

I ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden i oktober 2022 (AMN 2022:36) behandlades riktade nyemissioner på nytt med anledning av en framställning från Nasdaq Stockholm rörande förenligheten med god sed i två specifika fall av riktade nyemissioner. Aktiemarknadsnämnden konstaterade i uttalandet att kravet att på ett tydligt sätt redovisa hur styrelsen resonerat när den kommit fram till att avvika från huvudregel inte uppfylldes i något av fallen, då redovisningen måste ge aktieägarna en möjlighet att bedöma styrelsens överväganden i ljuset av förhållandena i det specifika bolaget. Enligt Aktiemarknadsnämnden är ett närmast schablonmässigt uttalande att avvikelsen från företrädesrätten är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att skaffa kapital otillräckligt i det avseendet. Inte heller bolagens motiveringar av emissionskursen bedömdes vara tillräckliga i förhållande till kravet på att informera om hur den har bestämts och hur marknadsmässigheten har säkerställts eftersom det i båda fallen inte lämnades någon information om vad styrelsen grundade sin uppfattning på.*

*Ett av bolagen blev sedermera föremål för en sanktion från Nasdaq Stockholms disciplinnämnd med anledning av den konstaterade överträdelsen av god sed.

Undersök förutsättningarna noggrant

Mot bakgrund av ovanstående är det viktigt att styrelsen för ett noterat bolag som överväger att genomföra en riktad kontantemission noggrant undersöker förutsättningarna för att istället genomföra en företrädesemission. I samband med det ska styrelsen utvärdera om det föreligger tillräckliga skäl för att avvika från företrädesrätten, det vill säga om det på objektiva grunder ligger i aktieägarnas intresse att genomföra en riktad nyemission. Styrelsens överväganden bör dokumenteras och i pressmeddelandet om nyemissionen ska bolaget på ett tydligt sätt beskriva skälen till att en riktad nyemission genomförs, samt hur emissionskursen har fastställts och marknadsmässigheten i denna säkerställts.

Vill du veta mer? Kontakta gärna: