Till Aktuellt
Nyhetsbrev | 2019-04-25

Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (första kvartalet 2019)

Generaldirektör felaktigt avskedad av staten

Den 6 mars 2019 fann Arbetsdomstolen att staten felaktigt avskedat Maria Ågren, den tidigare generaldirektören för Transportstyrelsen. I samband med ett outsourcing-arrangemang mellan myndigheten och IBM beslutade Maria Ågren att göra avsteg från svensk lagstiftning genom att ge utländska tekniker som arbetade för IBM tillgång till myndighetens IT-system innehållandes konfidentiell information, detta trots att teknikerna inte hade genomgått en säkerhetsprövning. Staten omplacerade först Maria Ågren till tjänsten som generaldirektör i Regeringskansliet men efter att hon accepterade ett strafföreläggande (böter om 70 000 kronor) för vårdslöshet med hemlig uppgift avskedade staten henne. Arbetsdomstolen fann att Maria Ågren utan egen förskyllan hade försatts i en besvärlig situation som nytillträdd generaldirektör. Domstolen kom därför till slutsatsen att Maria Ågren – trots den allvarliga kritik som kan riktas mot hennes handlande som generaldirektör för Transportstyrelsen – inte hade åsidosatt sina åligganden på ett sådant allvarligt sätt att det motiverar ett avskedande från hennes anställning i Regeringskansliet. Avskedandet ogiltigförklarades därför. [AD 2019 nr 15]

Skälig uppsägningstid för en verkställande direktör

Den 20 februari 2019 beviljade Arbetsdomstolen ett interimistiskt förbud för en före detta verkställande direktör som hade sagt upp sig mot att konkurrera med hans tidigare arbetsgivare tills uppsägningstiden löpt ut. Domstolen framhöll att den verkställande direktören ska iaktta en skälig uppsägningstid om sex månader eftersom ingen uppsägningstid hade avtalats mellan parterna. Verkställande direktörer är normalt undantagna från lagen om anställningsskydd som innehåller tvingande regler om uppsägningstider för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Istället är verkställande direktörer och deras arbetsgivare fria att avtala om anställningsvillkoren i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer. Enligt praxis är en uppsägningstid om sex månader skälig i fall där arbetsgivaren vill säga upp den verkställande direktören i en situation där någon uppsägningstid inte överenskommits. Av denna dom kan slutsatsen dras att sex månaders uppsägningstid också är skäligt för det fall den verkställande direktören vill säga upp anställningen och ingen uppsägningstid har överenskommits. [AD 2019 nr 12]

Ny guide om aktiva åtgärder från Diskrimineringsombudsmannen

I januari 2017 skärptes reglerna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudsmannen lanserar nu en ny digital guide som stöd i arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Guiden ska ge arbetsgivare vägledning i hur arbetet med aktiva åtgärder ska gå till och en inblick i de olika områdena som omfattas av lagen. Under 2019 kommer guiden kompletteras med fler tips och exempel.

http://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/aktuellt-under-2019/ny-guide-hjalper-arbetsgivare-forebygga-diskriminering/

Cecilia Bergman, Associate

Om ni önskar mer information eller specifik rådgivning, vänligen kontakta vårt arbetsrättsteam.